Składki członkowskie

Wszyscy członkowie Związku Harcerstwa Polskiego zobowiązani są do wnoszenia na rzecz organizacji składek członkowskich.

Wynoszą one 70 zł za kwartał. Składki należy opłacić do 15. dnia pierwszego miesiąca każdego kwartału (odpowiednio: 15 stycznia za I kwartał, 15 kwietnia za II kwartał, 15 lipca za III kwartał, 15 października za IV kwartał). Nieopłacenie podstawowej składki członkowskiej ZHP skutkuje automatycznym ustaniem członkostwa w ZHP.

Składki członkowskie należy wpłacać, w zależności od ustaleń w jednostce:

 • bezpośrednio do drużynowej/-ego
 • na konto hufca:
  92 1240 4155 1111 0010 6731 4864 (Bank PEKAO S.A.)
  Tytułem: Składka członkowska, imię i nazwisko dziecka, nazwa gromady/drużyny
  np. Składka członkowska, Jan Kowalski, 2 GZ „Przyjaciele Zwierząt”

Składki po zebraniu są rozdzielane na poszczególne struktury ZHP zgodnie z rozpiską widoczną poniżej. W przypadku wpłaty większej kwoty, pozostałe pieniądze zostaną w całości przekazane na rzecz gromady lub drużyny. Zachęcamy do wsparcia.

Jak rozdzielana jest składka członkowska?

16 zł

Gromada/
Drużyna

16 zł

Hufiec ZHP Oświęcim

27 zł

ZHP Chorągiew Krakowska

11 zł

Główna
Kwatera ZHP

Na co są wykorzystywane składki?

Część składki należnej gromadzie/drużynie przeznacza się m.in. na:

 • zakup materiałów programowych itp.,
 • drobne elementy umundurowania np. krzyże harcerskie.

Część składki należnej hufcowi przeznacza się m.in. na:

 • prowadzenie bieżącej działalności hufca, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków,
 • utrzymanie siedziby hufca,
 • wsparcie metodyczne i programowe dla drużynowych,
 • kształcenie kadry instruktorskiej,
 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • utrzymanie magazynów ze sprzętem posiadanym przez hufiec i podległe jednostki,
 • nadzór prawny i merytoryczny nad instruktorami i drużynami.

Część składki należnej chorągwi przeznacza się m.in. na:

 • prowadzenie bieżącej działalności chorągwi, w tym pozyskiwanie dodatkowych środków dla chorągwi
  i hufców,
 • szkolenia kadry,
 • obsługę księgową,
 • ubezpieczenie NNW dla członków ZHP danej chorągwi,
 • nadzór prawny i merytoryczny nad hufcami.

Część składki należnej Głównej Kwaterze ZHP przeznacza się m.in. na:

 • pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem
  jest ZHP, kosztów funkcjonowania władz naczelnych ZHP, kształcenie i wsparcie metodyczne i programowe oraz
  opłacenie polisy ubezpieczenia OC obejmującej wszystkich członków ZHP,
 • utworzenie kapitału żelaznego na szczeblu centralnym.

Składka nie pozwala na 100% sfinansowanie działań podejmowanych przez jednostki ZHP. Jak więc jeszcze finansuje się harcerstwo?

• poprzez 1% podatku dochodowego,
• poprzez akcje zarobkowe i zbiórki publiczne,
• pozyskując sponsorów,
• organizując kursy i szkolenia dla osób spoza organizacji,
• biorąc udział w konkursach grantowych,
• poprzez dodatkową składkę członkowską zadaniową.

W razie pytań prosimy o kontakt ze Skarbnikiem hufca.

Accessibility Toolbar