Struktura ZHP

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w ZHP są drużyny (harcerskie, starszoharcerskie, wędrownicze) oraz gromady zuchowe. Drużyna dzieli się na zastępy (w drużynach wędrowniczych mogą działać również patrole), a gromada zuchowa – na szóstki.

Gromady i drużyny, działające na tym samym terenie (np. w jednej szkole) mogą się łączyć w szczepy, których celem jest zapewnienie ciągu wychowawczego (możliwość przechodzenia do kolejnych drużyn wraz z osiągnięciem odpowiedniego wieku).

Gromady, drużyny oraz szczepy mogą też należeć do związku drużyn. To terytorialna wspólnota przynajmniej trzech jednostek, które nie muszą tworzyć ciągu wychowawczego jak jednostki funkcjonujące w szczepie.

Gromady, drużyny, szczepy i związki drużyn są skupiane w hufcach, które obejmują pewne terytorium, na ogół obszar powiatu, a w dużych miastach – jednej lub kilku dzielnic. Hufce z całego województwa należą do jednej chorągwi.

Obecnie w ZHP istnieje 17 chorągwi – o jedna więcej, niż liczba województw w Polsce, ponieważ wszystkie hufce warszawskie skupione są w osobnej chorągwi.

Nad całą organizacją czuwają władze naczelne. Wśród nich wymienić można: Zjazd ZHP (najwyższa władza ZHP), Główną Kwaterę, Przewodniczącego, Naczelnika, Radę Naczelną, Centralną Komisję Rewizyjną i Naczelny Sąd Harcerski.

Accessibility Toolbar