Poznaj ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce, licząca ponad 110 tysięcy członków, organizacja wychowawcza dzieci i młodzieży. Ma status organizacji pożytku publicznego. Jest stowarzyszeniem apolitycznym, niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii i ruchów o charakterze politycznym, oraz otwartym dla każdego bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Należy do Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM), Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS) oraz Międzynarodowego Bractwa Skautów i Przewodniczek (ISGF). Współpracuje z organami władzy publicznej, administracji rządowej i samorządowej, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, służbami mundurowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi i innymi podmiotami.

Celem ZHP jest wspieranie wychowania dzieci i młodzieży poprzez stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju, zachęcanie ich do ciągłego samodoskonalenia się, inspirowanie do pokonywania trudności oraz kształtowanie charakteru przy jednoczesnym krzewieniu harcerskich wartości, takich jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Czego można nauczyć się w harcerstwie?

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Uczą się samodzielności i zaradności, odpowiedzialności za powierzone zadania, pracy w grupie. Harcerzom nie straszne przyszycie guzika, rozpalenie ogniska, przygotowanie prostego posiłku czy korzystanie z mapy. W harcerskich szeregach dzieci uczą się dyscypliny, rozwijają swoje umiejętności interpersonalne, logistyczne, zmysł organizacyjny. Umiejętności zdobyte w ZHP pomogą im w dorosłym życiu odnaleźć się na rynku pracy. Sprawią też, że będą odpowiedzialnymi obywatelami, świadomymi swoich obowiązków, ale i praw.

Jak wygląda harcerska codzienność?

W ciągu roku harcerskiego raz w tygodniu odbywają się zbiórki, podczas których dzieci i młodzież mogą odkrywać nowe pasje, rozwijać swoje umiejętności, pogłębiać wiedzę, zdobywać nowe doświadczenia, a także po prostu dobrze się bawić. Program zbiórek jest atrakcyjny i dopasowany do potrzeb dzieci i młodzieży. Jest on planowany przez kadrę gromady lub drużyny, którą kieruje drużynowy.

Zuchy i harcerze biorą także udział w zlotach, rajdach i biwakach, czyli krótkich (najczęściej weekendowych) wyjazdach. Podsumowaniem roku harcerskiego jest Harcerska Akcja Letnia, czyli kolonia zuchowa i obóz harcerski.

Biwaki i obozy harcerskie to wyjazdy pełne wrażeń, dostarczające dzieciom dużej ilości zabawy i atrakcji. Jednocześnie instruktorzy harcerscy pamiętają o realizacji głównej zasady – nauki poprzez działanie. To czas, w którym dzieci stają się bardziej samodzielne i zaradne. Każdy dzień na biwaku lub obozie jest dobrze zaplanowany i przygotowany zgodnie z predyspozycjami i wiekiem uczestników. Instruktorzy pracują z nimi przez cały rok, w związku z czym dobrze znają ich potrzeby. To zaleta rzadko spotykana wśród innych organizatorów wypoczynku.

Kto opiekuje się moim dzieckiem podczas harcerskich zajęć?

Zbiórki harcerskie prowadzą instruktorzy ZHP. Są oni także opiekunami na wyjazdach – biwakach, rajdach, a także kolonii zuchowej i obozie harcerskim.

Instruktorzy harcerscy to osoby powyżej 16 roku życia, które złożyły Zobowiązanie Instruktorskie i pełnią określone funkcje w organizacji – przede wszystkim wychowawcze, w tym najważniejszą z nich: funkcję drużynowego. Posiadają oni niezbędne przeszkolenie do pracy z dziećmi i młodzieżą. Zdobywając doświadczenia, uczestnicząc w kursach, warsztatach, pokonując własne słabości, taka osoba uczy się, jak dobrze wychowywać i uczyć przyszłe pokolenia harcerzy. W sytuacji, gdy instruktor ZHP jest niepełnoletni, zajęcia odbywają się pod nadzorem osoby pełnoletniej. W wyjątkowych przypadkach funkcję drużynowego może pełnić osoba, która ukończyła 16 r. ż. i nie jest instruktorem, ale posiada odpowiednie kwalifikacje.

Praca instruktorów odbywa się w 99% jako praca wolontariacka. Rocznie instruktorzy przepracowują średnio około tysiąca godzin na rzecz wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży. Stanowi to istotny wkład w system edukacji w Polsce.

Czym różni się harcerstwo od innych zajęć dodatkowych?

Harcerstwo to przede wszystkim różnorodność. Każdy człowiek, niezależnie od tego, jakie ma talenty i predyspozycje, może zostać członkiem ZHP. Harcerstwo uczy działania w zespole, a jednocześnie stawia na indywidualność. Niezależnie od tego, czy zuch lub harcerz jest uzdolniony plastycznie, muzycznie, matematycznie lub aspiruje do bycia sportowcem, w ZHP zawsze znajdzie coś dla siebie. Tym samym harcerstwo potrafi połączyć wszystko co oferują inne zajęcia dodatkowe, a jednocześnie przedstawić to w dużo atrakcyjniejszy sposób. Jest też dużo tańsze niż inne zajęcia!

Czy moje dziecko będzie bezpieczne?

Związek Harcerstwa Polskiego podejmuje liczne działania w zakresie dbania o bezpieczeństwo swoich członków. Przede wszystkim wszyscy instruktorzy, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą, są odpowiednio przeszkoleni. W całej organizacji panują jednakowe standardy kursów, które musi przejść każdy, kto podejmuje funkcję wychowawczą w ZHP. Poza tym, instruktor zobowiązany jest do zdobycia uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności, np. kierowników wypoczynku letniego, instruktorów żeglarstwa, wspinaczki itp.

Każde działanie w ramach pracy drużyny może odbywać się jedynie pod okiem osoby pełnoletniej. Jeśli podczas gry terenowej w czasie zbiórki lub obozu zastępy poruszają się wyłącznie z zastępowym, bez osoby pełnoletniej, instruktor organizujący takie zajęcia ma obowiązek sprawdzić wcześniej trasę, którą przemierzą harcerze.

Plan pracy jednostki czy obozu tworzony jest z myślą o członkach danej jednostki. Drużynowy znając swoich harcerzy dostosowuje zajęcia do wieku, potrzeb i możliwości każdego swoja wychowanka.

ZHP działa w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Każdy obóz i zimowisko  musi spełniać wymagania kuratoryjne i sanitarne. Nadzór prowadzą instytucje państwowe takie jak: Państwowa Inspekcja Sanitarna czy Kuratorium Oświaty, ale także nasze wewnętrzne, harcerskie organy – komendant chorągwi czy komisja rewizyjna.

Wychowawcy harcerscy przywiązują także bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa emocjonalnego. Realizując założenia programowe nie zapominają o najważniejszych umiejętnościach. Potrafią rozmawiać, a przede wszystkim słuchać. Nie przechodzą obojętnie obok problemów młodzieży, starają się reagować i je rozwiązywać. Przy wszystkich swoich działaniach instruktor szanuje godność i prywatność każdego członka ZHP.

Protektorat Prezydenta RP

ZHP jest objęte honorowym protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Protektorat jest wyrazem najwyższego uznania działań podejmowanych przez ZHP oraz jego edukacyjnej misji.

Pierwszym protektorem ZHP był marszałek Józef Piłsudski. Był to wyraz wdzięczności za udział harcerzy w działaniach niepodległościowych. W ślad za nim poszli jego następcy – Stanisław Wojciechowski oraz Ignacy Mościcki. Do przedwojennej tradycji powrócono w latach 90. ubiegłego wieku. Wszyscy prezydenci postkomunistycznej Polski z chęcią otaczali swoim protektoratem ZHP: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i obecnie sprawujący urząd prezydenta RP – Andrzej Duda.

Bycie członkiem Związku Harcerstwa Polskiego pozwoli dziecku na przeżycie wspaniałej przygody. Zapewni mu ogrom wrażeń i niesamowite wspomnienia. Pozwoli na zdobycie przyjaciół oraz rozwijanie pasji, jak również przygotuje do dorosłego życia. Zachęcamy do przeczytania artykułu o tym, jak zapisać dziecko do harcerstwa.

Accessibility Toolbar