Deklaracja dostępności Hufca ZHP Oświęcim

ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Oświęcim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hufca ZHP Oświęcim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki.
 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Filmy nie posiadają napisów.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wojciech Kubica.
 • E-mail: wojciech.kubica@zhp.net.pl
 • Telefon: 518 402 323

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ZHP Chorągiew Krakowska
 • Adres: ul. Karmelicka 31
  31-131 Kraków
 • E-mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl
 • Telefon: 12 633 33 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Otoczenie

Lokal Hufca ZHP Oświęcim znajduje się na terenie osiedla Chemików w Oświęcimiu. Budynek, w którym usytuowany jest lokal znajduje się w pobliżu przystanków autobusowych, w pobliżu znajdują się również miejsca parkingowe. Droga z przystanku do budynku jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Blisko budynku biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy. Dostęp do budynku wymaga pokonania schodów.

Wejście do lokalu

Budynek nie jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych. Nie ma oznakowania w języku Braille’a przy wejściach do pomieszczeń i toalet. Do budynku można wejść z psem asystującym. Drzwi do budynku nie otwierają się automatycznie. Lokal znajduje się głównie w piwnicy budynku, jedno pomieszczenie (biuro) znajduje się na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy.

Wnętrze lokalu

Osoby niepełnosprawne nie mogą swobodnie poruszać się po całym lokalu. Wewnątrz lokalu są schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Dostęp alternatywny

Ze względów technicznych oraz prawnych podmiot nie może zapewnić dostępności. Dlatego istnieje możliwość dostępu alternatywnego dla osób, które nie są w stanie pokonać schodów. Na wniosek zainteresowanej osoby pracownik ZHP zapewni możliwość załatwienia wszystkich spraw wychodząc przed budynek do osoby zainteresowanej.

Accessibility Toolbar