Aktualności

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Zjazd Nadzwyczajny Hufca

Zjazd Nadzwyczajny miał miejsce 14. stycznia 2018 r. Podczas Zjazdu instruktorki i instruktorzy naszego hufca debatowali nad udzieleniem absolutorium za okres sprawozdawczy poszczególnym członkom Komendy Hufca. Komenda uzyskała absolutorium w 80%.

Podczas Zjazdu przedyskutowany również został okres sprawozdawczy, czyli działania podejmowane przez Komendę Hufca od października 2015 r. do stycznia 2018 r. Podsumowane zostały wydarzenia organizowane bezpośrednio przez naszą Komendę, ale również wyjazdy drużyn na imprezy dziejące się poza teryturium naszego działania.

W Sprawozdaniu podsumowane zostały cztery obszary strategiczne, w których Komenda działała najintensywniej, były to: Dobry program drużynyKształcenie i praca z kadrąFinanse i zarządzanie majątkiem oraz Poprawa wizerunku. W każdym z tych obszarów Komenda miała wytyczone inne priorytety. Głównym celem Dobrego programu drużyny było utrzymanie, a nawet poprawa skuteczności pracy i technik harcerskiego życia poprzez stosowanie metod skautowych w programach pracy, a także zwiększenie liczebności jednostek Hufca. W Kształceniu i pracy z kadrą Komenda Hufca głównie przygotowywała i motywowała kadrę Hufca do wykonywania zadań na wszystkich poziomach hufca m.in. poprzez przygotowanie warsztatów dla kadry i wysyłanie jej członkiń i członków na kursy. Podsumowując obszar Finanse i zarządzanie majątkiem dowiedziano się, że płynność finansowa założona dwa lata temu przez Komendę Hufca została utrzymana, a finanse Hufca ZHP Oświęcim mają się dobrze: z niczym nie zalega, a nawet posiada środki ulokowane w siedzibie naszej Chorągwi! Ostatnim omawianym podczas Zjazdu Nadzwyczajnego obszarem była Poprawa wizerunku i w nim Komenda Hufca budowała wizerunek zewnętrzny poprzez poprawę działania i funkcjonowania podstawowych jednostek ZHP, jakimi są gromady zuchowe, drużyny harcerskie, starszoharcerskie oraz wędrownicze. W tym obszarze istotny był również udział w przedsięwzięciach organizowanych na terenie Oświęcimia i Brzeszcz, m.in w wartach podczas uroczystości, a także poprzez organizację zajęć w Bibliotece Galeria Książki.

Zjazd zakończył się odprawą drużynowych, podczas której kadra Hufca rozmawiała o Harcerskiej Akcji Letniej 2018 oraz omawiała działania na kolejne miesiące.

Baza obozowa w Juszczynie

+ kuchnia spełniająca wymogi SANEPID
+ namioty obozowe typu NS
+ koszt osobodnia to tylko 35zł

Dowiedz się więcej